Organisasjon

 

HVEM ER VI, OG HVA GJØR VI

 

Norsk Helikopteransattes Forbund består av mekanikere/teknikere og teknisk administrativt personell, som til daglig arbeider i norske helikopterselskaper og vedlikeholdsorganisasjoner. Vi er ca 750 medlemmer som står i et frittstående forbund med direkte forhandlingsrett mot NHO. NHF ble stiftet i 1984, og er et partipolitisk nøytralt forbund for arbeidstagere.

NHF er tungt inne i bransjens viktige fora og organisasjoner. Vi er representert ved deltagelse i blandt annet: Solakonferansen, Flyfagkonferansen, Luftfartskonferansen, Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel og Airmed Konferansen. Vi er medlem i AEI, og deltar med teknisk komite i deres arbeid mot myndigheter i inn- og utland.

Forbundet driver en del kursvirksomhet for å bedre kompetansen til våre tillitsvalgte, både på forbunds og lokalforeningsnivå. Det kjøres faste grunnleggende kurs for tillitsvalgte. Men i tilegg til dette, setter vi opp kurs etter ønsker fra lokalforeningene. Innenfor dette området, samarbeider vi også med andre fagforbund.

Å beskytte bransjen og arbeidsplassene er NHFs viktigste oppgave. På grunn av vår størrelse og organisering har forbundet kort reaksjonstid. Vi har også ressurser til å få tatt de nødvendige grep og handlinger, som skal til for å få jobben gjort. Vi har tilknyttning til dyktige advokatkontor og konsulenter, som leies inn ved behov, samtidig som vi har et bredt politisk nettverk.

 

REPRESENTANTSKAPSMØTET

Representantskapsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Alle lokalforeningene sender inn delegater, ut fra størrelsen på foreningen (antall medlemmer). Foruten valg av styremedlemmer i NHF og vedtektsendringer er nok den aller viktigste jobben på representantskapsmøtet å lage prinsipp og handlingsprogram. Prinsipp og handlingsprogrammet er kjøreplanen til styret. Dette er hva styret må forholde seg til i perioden den omfatter. Styret må under neste representantskapsmøte konkretisere punkt for punkt, og svare på hvorfor eller hvorfor ikke ting er gjenomført.

 

FORBUNDSSTYRET

Forbundsstyret leder NHF i ett år av gangen i samsvar med forbundets vedtekter og de vedtak som representantskapsmøtet fatter. Forbundsstyret kan ta avgjørelser i alle saker hvor avgjørelsesmyndighet ikke er tillagt representantskapsmøtet. Forbundsstyret avholder styremøter når arbeidsutvalget føler behov for å samle styret. Forbundsstyret kan kalle inn representanter fra de ulike lokalforeningene dersom spesielle saker vedrørende den respektive lokalforening skal behandles. Tilsvarende kan leder fra lokalforeningen be om å delta under behandling av saker vedrørende sin lokale forening. 

Forbundsstyret kan ved behov foreta budsjettmessige omdisponeringer, innenfor rammen av forbundets totale budsjett.

Etter valg på representantskapsmøtet 2016 består styret av følgende representanter for neste styreperiode: 

 

Leder Øyvind Strøm BNTF
Nestleder Sigbjørn Langerud MF-H1
Sekretær Tom Indahl BNTF
Styremedlem Økonomi John Kåre Pedersen TAF-H1
Styremeldlem Info Øystein Gjengedal MF-HS
Styremedlem Lover og bestemmelser Tommy Olsen MF-HS
Styremedlem Utdanning Tore Loe MF-HS
1. Varamedlem (Lover og bestemmelser) Ole-Andre Lindanger MF-HS
2. Varamedlem (Info) Rolf Bergstrøm BNTF
3. Varamedlem (Utdanning) Bjørn Bråtveit BNTF
4. Varamedlem (Økonomi) Per Johan Derås BNTF

 

 

TEKNISK KOMITE 

Teknisk komite jobber i hovedsak med å følge opp høringer, nye lover og bestemmelser, fra luftfartsmyndighetene (Luftfartstilsynet, Samferdselsdep og EASA). Gjennom vårt medlemskap i AEI, har vi samarbeid både internasjonalt og nasjonalt (NFO), for å påvirke nye lov- og reguleringsendringer i luftfarten.

Mye av selve "arbeidet" foregår gjennom å svare på mail, der man gir innspill til hva man mener om nye høringer og lovendringer. Det vil også være mulighet til å engasjere seg i saker man interesserer seg spesielt for, som for eksempel; "Just culture", de forskjellige partene fra EASA, samt andre tema og saker, som måtte dukke opp i tiden fremover.

Teknisk komité deltar også på en del ulike arrangementer, og møter som er relevante for arbeidet. Det kan være som Luftfartskonferansen, Solakonferansen, møter i regi av AEI og lignende. Arbeidet er både varierende og spennende. 

Leder Tommy Olsen MF-HS
  Rolf Eirik Nes MF-HS
  Martin Skauen BNTF
  Øyvind Strøm BNTF
  Morten Nielsen MF-H1

 

TARIFF KOMITE 

Tariff komiteen samles i forkant av de sentrale forhandlingene, mellom NHF og NHO. De henter da inn forslag til endringer i Helikopteroverenskomsten fra de respektive lokalforeningene. Dette danner grunnlaget for forslagene som presenteres motparten i forhandlingene. Det er forhandlinger mellom partene annet hvert år. Da er oppgaven å forsvare avtaleverket, og komme med forbedringer. Mellom hovedoppgjørene kommer mellomoppgjør. Disse enes som regel mellom partene uten at hele tariffkomiteen deltar. 

Leder Sigbjørn Langerud NHF
  Håvard Dale MF-HS
  Anders Olsen LTTF
  Jan Magne Stanghelle BNTF
  Stig Selvåg MF-H1
  Edvin Holstad TAF-H1
  Henning Lyngmo TAF-LT

 

MEDLEMSBLADET NHF-NYTT 

Styremedlem Info har som en av sine hovedoppgaver å gi informasjon ut til medlemmene. Dette gjøres gjennom medlemsbladet NHF-Nytt, som kommer ut to ganger i året. Bladet inneholder overikt og kontaktinformasjon til forbundsstyret og lokalforeningene, kursplan, og mange interresante artikkler om vår bransje og våre aktiviteter. I tilegg til bladet, er oppdatering av nettsidene og facebooksidene også underlagt Styremedlem Info.

 

PENSJONSKOMITE  NHF 

Svein Olsen BNTF
Jostein Voll MFHS
Arnfinn Nærland MF-H1
Einar Mohaugen MF-H1

 

 

 

 

 

 

 

Norsk Helikopteransattes Forbunds Facebook